fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

z dnia 05.04.2022r.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu PASS, dostępnego pod adresem internetowym https://pass.org.pl/ realizowana jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. zainstalowana i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookie,
 3. posiadanie prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej i właściwie nadanego adresu e-mail.

5. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

6. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są Produktami nowymi i wykonywane są przez Sprzedawcę zgodnie i indywidualnie na Zamówienie Klienta.

7. Wszystkie ceny podane w Sklepie przez Sprzedawcę są cenami uwzględniającymi podatek VAT i podane są w polskich złotych.

8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin Klientowi na stronie internetowej Sklepu, jak również na żądanie Klienta w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, jakim posługuje się Klient i na podany przez Klienta uprzednio adres e-mail.

§ 2 DEFINICJE

1. Cechy szczególne Produktu – cechy Produktu możliwe do określenia przez Klienta według jego potrzeb w ramach Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie i obejmujące w szczególności: typ, kolor, rozmiary, dodatki, funkcje oraz materiał Produktu.

2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

3. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Sklepu.

4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta.

5. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór cech szczególnych Produktu, dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu w ramach Sklepu.

7. Konsument – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto – indywidualne konto klienta w Sklepie, założone w trybie rejestracji przez Klienta w Sklepie i w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczny jest wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, ich cena, cechy szczególne, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu, za zgodą Klienta, na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych, mogących w szczególności obejmować aktualną ofertę Sprzedawcy, informacje o cenach sprzedaży, okresowych promocjach, czy konkursach, której zasady określa odrębny Regulamin dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma o określonych przez Klienta cechach szczególnych i będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i wykonana przez Sprzedawcę zgodnie z indywidualnym Zamówieniem Klienta i według jego specyfikacji.

12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która w ramach tejże działalności zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu.

13. Regulamin – regulamin niniejszego Sklepu, spełniający wymogi określone w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), stosowany przez Usługodawcę.

14. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://freshartdesign.pl/.

15. Sprzedawca – GunnFun Bartosz Czerniawski, z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Malborska 90/43, NIP 578 296 10 05

16. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Sprzedającego z Klientem za pośrednictwem Sklepu oraz w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 ZAKŁADANIE KONTA

1. Klient może korzystać ze Sklepu poprzez dokonanie rejestracji i założenie Konta.

2. Rejestracja i założenie Konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta Formularza Rejestracji.

3. Zaakceptowanie Formularza Rejestracji następuje w szczególności poprzez podanie swoich danych, na które składają się: adres e-mail i hasło oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu, oświadczenie o prawdziwości danych osobowych przekazanych Usługodawcy, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę oraz fakultatywnie – wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w ramach usługi Newsletter oraz wyrażeniu zgody w sposób dobrowolny, jak również o świadomości co do możliwości jej cofnięcia i rezygnacji z usługi Newsletter.

4. Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji, Klient otrzyma od Sprzedawcy na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail, wygenerowaną automatycznie wiadomość, obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji i odnośnik do podstrony z potwierdzeniem rejestracji i akceptacji przez Klienta treści niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Klient poprzez wejście na podstronę, o której mowa w punkcie powyżej, potwierdza w szczególności swoją rejestrację i Regulamin, a poprzez co w ten sposób kończy procedurę rejestracji.

6. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

7. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji przez Klienta, w Formularzu rejestracji.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, o których to procedurach Klient może dowiedzieć się więcej z dokumentu dostępnego na stronie Sprzedawcy i zatytułowanego – Polityka bezpieczeństwa.

10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez wypełnienie Formularza Zamówienia i podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

1. Klient może złożyć zamówienie po dokonaniu rejestracji i założenia konta, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, jak również bez rejestracji. Złożenie Zamówienia bez rejestracji również oznacza akceptację Regulaminu.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wejść na stronę internetową Sklepu,
 2. zalogować się do swojego Konta bądź skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i oprawę, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, po czym w Formularzu Zamówienia określić Cechy szczególne Produktu, jego ilość, rodzaj przesyłki oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta,
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i cech szczególnych Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Modyfikacja złożonego zamówienia jest ograniczona i możliwa od dostępności danego Produktu.

4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje zwrotne potwierdzenie jego złożenia na podany przez siebie adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane do zapłaty ceny.

6. Z chwilą złożenia zamówienia, tj. kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamawiam i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem.

7. W razie konieczności uzgodnień lub konsultacji warunków Zamówienia spowodowanych Cechami szczególnymi Produktu wskazanymi przez Klienta Sprzedawca zastrzega możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu dokonania uzgodnień lub konsultacji. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po dokonaniu uzgodnień lub konsultacji.

8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.

10. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.

§ 5 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zamówionego Produktu nastąpi przesyłką kurierską bądź pocztą.

2. Dostawa Produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i ma miejsce na adres wskazany przez Klienta w czasie złożenia Zamówienia.

3. Całkowity czas realizacji Zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie Produktu.

4. Koszt dostawy ponosi Klient.

5. Koszt dostawy Produktu przy wyborze jej sposobu jest widoczny dla Klienta w Formularzu Zamówienia

6. Płatności na rzecz Sprzedawcy Klient jest zobowiązany dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 4, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia mu Produktu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy Elblągu 82-300, ul. Malborska 90/43. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi od umów:

 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Niniejszym Sprzedawca informuje, że specyfikacja konsumenta, o której mowa w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu odpowiada Cechom szczególnym Produktu, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w ustawie Kodeks cywilny.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

§ 8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia i zrealizowania Zamówienia.

2. W związku z korzystaniem ze Sklepu i złożeniem zamówienia, Klient oświadcza, że podane przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia dane i informacje są aktualne, zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.

3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest GunnFun Bartosz Czerniawski, z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Malborska 90/43, NIP 578 296 10 05

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta nie są sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

8. Administrator danych osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. 1. Usługodawca ma prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub jego aktualizacji. W szczególności może to nastąpić, gdy:

a. na podstawie zmian powszechnie obowiązującego prawa, cz y działania władzy sądowniczej lub administracyjnej w miejscu świadczenia usługi Usługodawca zostanie zobowiązany do zmiany treści regulaminu.

b. na podstawie zmian technologii świadczenia usługi;

c. zmian organizacyjnych lub formalno-prawnych Usługodawcy.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu. W obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2022r.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i są nadal wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Nieważność któregokolwiek postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

5. 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik 1
Odstąpienie od umowy