Dzięki temu szkoleniu:

Dlaczego my?

Szkolenia prowadzone przez Polska Akademię Strzelectwa Sportowego są jednymi z lepszych szkoleń w kraju.

Zajęcia na kursie instruktorskim prowadzą doświadczeni trenerzy strzelectwa sportowego, a w wśród nich trenerzy klasy mistrzowskiej oraz trenerzy kadry narodowej. Nasi wykładowcy dzielą się swoim zdobytym przez lata doświadczeniem podczas treningów i zawodów.

Program kursu jest zatwierdzony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a więc nasi kursanci mają pewność, że uprawnienia będą powszechnie honorowane, w szczególności przez wszystkie WPA w kraju.

Kto może wziąć udział w kursie?

Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która:

  1. Ukończyła 18 lat
  2.  Posiada co najmniej wykształcenie średnie
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
  4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego (nie trzeba robić dodatkowego zaświadczenia. Badanie wykonane do patentu strzeleckiego jest przez PZSS uznawane).
  5. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
  6. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby
    dopuszczonej do posiadania broni).
  7. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej)

UWAGA! Osoba nie spełniająca któregoś z warunków 5-7 może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. 

Cena kursu

Cena bazowa – płatne przed rozpoczęciem kursu:
Udział w kursie – 2550 zł

Uprawnienia opcjonalne – płatne przed rozpoczęciem kursu:
Instruktor Strzelectwa Bojowego – 600zł
Instruktor Strzelectwa Dynamiczno-Praktycznego – 500zł

Płatność za kurs wnosimy w 2 ratach:

I rata  – płatna przed rozpoczęciem kursu,
II rata – płatna do połowy kursu

 

 

Uprawnienia opcjonalne – płatne w trakcie kursu:
Uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego – 200zł
Uprawnienia sędziego strzelectwa dynamicznego – 200zł 
(wymagane uczestnictwo w module Instruktora Strzelectwa Dynamicznego oraz posiadanie dowolnej klasy licencji sędziego strzelectwa sportowego)

Opłaty za legitymacje – płatne po zakończeniu szkolenia, na konto PZSS:
Opłata za wydanie legitymacji instruktorskiej – 100 zł
Opłata za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie PZSS – 100zł

Zniżki

10% zniżki dla kursantów, którzy już odbyli u nas dowolne szkolenie,
10% zniżki dla zawodników Kadry Narodowej,
10% zniżki dla mundurowych.
Maksymalna zniżka 10% zniżki nie kumulują się. Zniżka nie dotyczy opłat licencyjnych.

Aby otrzymać zniżkę należy wpisać kod rabatowy: PASS-RABAT10

 

Czas trwania kursu

Kurs zgodnie z regulaminem PZSS obejmuje 80 godzin zajęć z części ogólnej oraz 130 godzin zajęć z części specjalistycznej. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela) i są podzielone na zjazdy. Zajęcia w dni zjazdów rozpoczynają się o godzinie 9:00 i kończą się ok godziny 19:00.

Szczegółowy harmonogram zjazdów każdego z kursów znajduje się poniżej.

 

Zapisy i terminy kursów

Gdynia

Jesień 2024

Początek kursu 2.10.2024

9 zjazdów.

Zajęcia sobota-niedziela

Zjazdy w systemie 2 weekendy, 1 wolny

Dokładniejszy harmonogram zostanie opublikowany bliżej terminu.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie odpowiada Ci ten termin lub miejsce? 

Możesz zostawić nam swój adres e-mail – powiadomimy Cię o kolejnych terminach kursu.

Więcej informacji

Jeżeli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu:

Tel: +48 58 558 85 02 
e-mail: kurs@pass.org.pl

 

Częste pytania

Część ogólną prowadzą osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym w danej dziedzinie. Część specjalistyczną prowadzą wyłącznie trenerzy strzelectwa sportowego z co najmniej 2 klasą trenerską.
Po rozpoczęciu kursu lista uczestników jest wysyłana do PZSS. Po 2 zjeździe dopisanie się do kursu nie jest już możliwe.
Tak. Patent jest wymagany dopiero w momencie wydawania legitymacji przez PZSS. Można przystąpić do kursu nie posiadając jeszcze patentu strzeleckiego.
Kurs PZSS jest następcą dawnych kursów instruktorskich nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu. Po deregulacji zawodów każdy może opracować program i nazwać to kursem instruktorskim, a następnie wydać zaświadczenie. Kurs, który realizujemy jest akredytowany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego i to Związek wydaje legitymacje. Legitymacja PZSS daje gwarancje uznawania przez WPA oraz umożliwia uzyskanie licencji trenerskiej PZSS.
Po deregulacji zawodu instruktora sportu i likwidacji kursów instruktorskich akredytowanych przez Ministerstwo Sportu nie ma jednolitych wymogów dotyczących uprawnień instruktora. W praktyce każdy podmiot może opracować sobie dowolnie wymyślony program kursu, realizować i wydawać zaświadczenia o jego ukończeniu. Jedynym kursem, który jest w jakikolwiek sposób standaryzowany i regulowany jest kurs instruktorów sportu strzeleckiego PZSS i zastępuje on dawne uprawnienia wydawane przez Ministerstwo Sportu. Wszystkie kursy instruktorskie, które prowadzimy opierają się o zatwierdzony przez PZSS program, a to oznacza, że legitymację i uprawnienia wydaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Nie obecność na jednym zjeździe zajęć nie stanowi problemu. Przy dużej liczbie nieobecności niestety będzie to już problem dla ukończenia kursu. Jako organizator kursu akredytowanego przez PZSS musimy dbać o jakość kształcenia i frekwencje uczestników na zajęciach.

Program kursu

Część temat Liczba godzin
Ogólna Anatomia 4
Ogólna Antropologia 4
Ogólna Biochemia 4
Ogólna Biomechanika 4
Ogólna Fizjologia 4
Ogólna Medycyna sportowa, doping w sporcie 4
Ogólna Pedagogika 8
Ogólna Psychologia i odnowa psychologiczna 10
Ogólna Żywienie sportowca 6
Ogólna Socjologia 2
Ogólna Teoria Sportu 8
Ogólna Teoria treningu sportowego 8
Ogólna Fizjologia wysiłku sportowego 4
Ogólna Odnowa biologiczna 4
Ogólna Organizacja i zarządzanie 2
Ogólna Zarządzanie Klubem sportowym 2
Ogólna Nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach 2
Specjalistyczna Nauka o broni i amunicji 4
Specjalistyczna Budowa i wyposażenie strzelnic  2
Specjalistyczna Techniczne środki wspierania w prowadzeniu szkolenia 4
Specjalistyczna Prowadzenie dokumentacji w strzelectwie  4
Specjalistyczna Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego. Organizacja procesu szkolenia  4
Specjalistyczna Planowanie szkolenia sportowego 4
Specjalistyczna Kontrola procesu szkolenia  4
Specjalistyczna Przygotowanie taktyczne w strzelectwie sportowym 2
Specjalistyczna Organizacja zgrupowań sportowych 2
Specjalistyczna Przygotowanie techniczne zawodnika 3
Specjalistyczna Metodyka nauczania 2
Specjalistyczna Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich 5
Specjalistyczna Strzelania kontrolne konkurencji 3
Specjalistyczna Historia strzelectwa sportowego 2
Specjalistyczna Ogranizacja strzelectwa sportowego 4
Specjalistyczna Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich 4
Specjalistyczna Przygotowanie techniczne zawodnika 3
Specjalistyczna Metodyka nauczania 2
Specjalistyczna Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich 5
Specjalistyczna Strzelania kontrolne konkurencji 3
Specjalistyczna Przygotowanie pedagogiczne instruktora 4
Specjalistyczna Pierwsza pomoc   4
Specjalistyczna Organizacja zawodów strzeleckich  8
Specjalistyczna Przepisy i regulaminy strzelań 6
Specjalistyczna Przygotowanie psychiczne 6
Specjalistyczna Przygotowanie sprawnościowe  6
Specjalistyczna Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach  4
Specjalistyczna Egzamin 2