Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 


Informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest PASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Starowiejska 17 84-232 Gdynia NIP 5862400160, REGON 527178721 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001074856, o kapitale zakładowym 5 000zł.

Administrator przetwarza przede wszystkim  następujących kategorii danych osobowych: Imiona, nazwisko, Nr PESEL lub nr karty stałego pobytu, Adres zamieszkania/zameldowania, Adres e-mail ,Tel kontaktowy, wizerunek w formie zdjęcia legitymacyjnego.

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej, obsługi korespondencji, wystawienia faktury, zawnioskowania o wydanie uprawnień jeżeli zakres kursu takowe przewiduje oraz przygotowania i wystawienia legitymacji jeżeli kurs takową przewiduje.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest jest:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO konieczność wykonania umowy (realizacja usługi szkoleniowej, zawnioskowanie o wydanie uprawnień)
2.  art. 6 ust. 1 lit. c)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (wystawienie faktury, prowadzenie ksiąg rachunkowych) lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie działalności biznesowej).

W przypadku uczestnictwa w kursie sędziów strzelectwa sportowego, kursie prowadzącego strzelanie, kursie instruktora sportu strzeleckiego akredytowanym przez PZSS po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu (jeżeli program kursu obejmuje egzamin) Państwa dane osobowe zostaną przekazane następującemu odbiorcy:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 30 wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096875.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazane firmom świadczącym wobec Administratora usługi w szczególności prawne, informatyczne oraz księgowe.

Mają Państwo prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3. przenoszenia danych,
4. dostępu do swoich danych osobowych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Państwa dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury będą przechowywane przez 6 lat, pozostałe kategorie danych będą przechowywane przez 3 miesiące od wydania przez PZSS uprawnień lub jeżeli zakres szkolenia nie przewiduje takich uprawnień przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia.